YOUR SOUTHERN AFRICAN EBOOKSTORE
Madoda Ndlakuse
Madoda Ndlakuse

UMadoda Ndlakuse uzalelwe kwilokishi yaseMdantsane ebutsheni beminyaka yoo1980. Ukhulele eBhayi kwilokishi yaseZwide naseNew Brighton njengokuba ngoku engumhlali waseMotherwell. NguNobalisa,umququzeleli wamaphulo okufundisa,umongi wolwimi lwenkobe nombhali osele echolachole amawonga aliqela ngenxa yomsebenzi wakhe okudidi oluphezulu.Ziliqela iincwadi azikhuphileyo ibe enye yazo iye yamzuzela iwonga le Nadine Gordimer yamabali amafutshane kwiSouth African Literary Award ngo2021. Ngo2022 uzuze imbasa ezimbini eqala ngePanSALB Multilingualism Award kwisiXhosa waza wafumana imbasa yeLitasa ebizwa Significant Contribution to Literacy Award.

Madoda Ndlakuse was born in Mdantsane township in the early 1980s. He grew up in Port Elizabeth in the townships of Zwide and New Brighton and he is now a resident of Motherwell. He is Nobalisa, an organiser of educational initiatives, an indigenous language preserver and a writer who has already received several awards for his high-quality work. He has published several books and one of them won him the Nadine Gordimer Award for short stories at the South African Literary Awards in 2021. In 2022 he won two awards, starting with the PanSALB Multilingualism Award in Xhosa and also received the Litasa Significant Contribution to Literacy Award.

Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Chuu Ngcembe Ngemibongo

R79,00
“UZizi uzithele chuu ngcembe okomkhuhlane wexhego ungxamel’ ukundixaka kunjalo nje kuba usuke wagwev’ eXerha kolu bhalondini lweencwadi. Sithi sisajonge imibongo abe esiphakela amabalana. Nqikani ke babhem nive iBhayinari ukuba lisiphakele ntoni na kulo vimba walo uphuphuma bubomi.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Chuu Ngcembe Ngemibongo

R79,00
“UZizi uzithele chuu ngcembe okomkhuhlane wexhego ungxamel’ ukundixaka kunjalo nje kuba usuke wagwev’ eXerha kolu bhalondini lweencwadi. Sithi sisajonge imibongo abe esiphakela amabalana. Nqikani ke babhem nive iBhayinari ukuba lisiphakele ntoni na kulo vimba walo uphuphuma bubomi.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist

Echoes of Gqeberha

R99,00
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Iingcinga Zendoda

R99,00
“Imibongo ephuphuma ubom enikeza ithemba kwabo bantliziyo zidabukileyo, zikrunekileyo nezidakumbileyo. Funda uzivele mfundi, inene awuyi kukhohlwa uza kukholwa, indaba yotyelo ayikholi” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Iingcinga Zendoda

R99,00
“Imibongo ephuphuma ubom enikeza ithemba kwabo bantliziyo zidabukileyo, zikrunekileyo nezidakumbileyo. Funda uzivele mfundi, inene awuyi kukhohlwa uza kukholwa, indaba yotyelo ayikholi” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Izitshanguba Zentlalo

R99,00
“Imibongo ezoba imifanekiso-ngqondweni ngobuchule obungaphaya komlinganiselo. Yiva nje imibongo efana nale: NGASESPORWENI EDEAL PARTY, INDODA EHLAMB’ IZITYA, SOZE INDODA INGAKHALI (I) no (II), LIHLE IBHAYI EBUSUKU, IVILA LOMBHALI, EDUTYWA EDOLOPHINI ndibala ntoni na. Mna ndithi intlalo yethu izele zizitshanguba ezifuna ukucocwa. Njengoko le mboni yakwaZizi sel’ iyihlahlile indlela nathi babhali nabafundi masizeke mzekweni, singen’ efolweni sicoce ezi zitshanguba; izitshambuluka ke ngokwasemaMpondweni kuwe Lawundini” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Izitshanguba Zentlalo

R99,00
“Imibongo ezoba imifanekiso-ngqondweni ngobuchule obungaphaya komlinganiselo. Yiva nje imibongo efana nale: NGASESPORWENI EDEAL PARTY, INDODA EHLAMB’ IZITYA, SOZE INDODA INGAKHALI (I) no (II), LIHLE IBHAYI EBUSUKU, IVILA LOMBHALI, EDUTYWA EDOLOPHINI ndibala ntoni na. Mna ndithi intlalo yethu izele zizitshanguba ezifuna ukucocwa. Njengoko le mboni yakwaZizi sel’ iyihlahlile indlela nathi babhali nabafundi masizeke mzekweni, singen’ efolweni sicoce ezi zitshanguba; izitshambuluka ke ngokwasemaMpondweni kuwe Lawundini” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Mhla Latsh’ IbhayiMhla Latsh’ Ibhayi
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Mhla Latsh’ Ibhayi

Published on May 2023
R99,00
Ubukhulu becala ngamabali la ayimvula-mehlo ukuba, ‘okuze buponi kotshabalala, okuze ngamathontsi kozinza,’ njengoko oko uya kukufumanisa kwimixholo yamabalana afana no‘INENE ULUNTU NGEZISULU’. Akhona amabali oya kuwafumanisa esityhilela izizeka-bani zoxinezelelo lwengqondo kubani, ngenxa yobugewu awathi wabhungca ngezikaSibi kubo, mabali awo afana no‘ENDLELENI EBUYA E-ADDO’. Masingafinci ke bantakwethu, nqikani nizifincele. Kakade iqwela nesigananda sifincwa ngamakhwahla namagqala. “Amabalana anonambitheko okomsindleko kumhambi, adiza ilihlo lokhozi kumbhali olirharha nonosiba olunyumbazayo. Ebalisa nje uyahlekisa kodwa uyafundisa. Mna ndithi qha, Zizi elimnyama neenkomo zalo zabalaza mzala womntu amathunzi anabile kukud’ eBhayi, malitsh’ iBhayi!” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Mhla Latsh’ IbhayiMhla Latsh’ Ibhayi
Quick View
Add to Wishlist

Mhla Latsh’ Ibhayi

R99,00
Ubukhulu becala ngamabali la ayimvula-mehlo ukuba, ‘okuze buponi kotshabalala, okuze ngamathontsi kozinza,’ njengoko oko uya kukufumanisa kwimixholo yamabalana afana no‘INENE ULUNTU NGEZISULU’. Akhona amabali oya kuwafumanisa esityhilela izizeka-bani zoxinezelelo lwengqondo kubani, ngenxa yobugewu awathi wabhungca ngezikaSibi kubo, mabali awo afana no‘ENDLELENI EBUYA E-ADDO’. Masingafinci ke bantakwethu, nqikani nizifincele. Kakade iqwela nesigananda sifincwa ngamakhwahla namagqala. “Amabalana anonambitheko okomsindleko kumhambi, adiza ilihlo lokhozi kumbhali olirharha nonosiba olunyumbazayo. Ebalisa nje uyahlekisa kodwa uyafundisa. Mna ndithi qha, Zizi elimnyama neenkomo zalo zabalaza mzala womntu amathunzi anabile kukud’ eBhayi, malitsh’ iBhayi!” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Ndiyaqal’ Ukuyibona Le

R99,00
“Ewe izinto azifani nyhani Zizi kwaye nam ndivuleke amehlo njengontlalontle, kunjalonje ndiyifince nzima iediting yale ncwadi ngoba bendimana ndisima ndibe nomsindo nokuchukumiseka kwezinye iindawo. Mandicaphule ibali lokuqala – kulusizi ukufumanisa ukuba amanina athile, hayi onke, ayabankula abayeni bawo abababona njengamabunga, emva kokubakhukhuza ubutyebi neemali zabo. Isiphelo sikaNgwadluma sokugajuzwa ngumnk’ akhe, de awe qikili phantsi abhubhe abantu bejongile ngenxa yoxinizelelo lwengqondo sindichukumise kakhulu Zizi. Akwaba ke la mabali amnandi kangaka, nayimvulamehlo yokuba ‘ezi zimanga sizenzayo siluluntu masiziyeke’ angaselwa iso sithi ngokuba kaloku, ‘zigqitywa kuhlwile zibonwe liwuhlabile’. Tshotsh’ ubekho sekaMila noOnez.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Ndiyaqal’ Ukuyibona Le

R99,00
“Ewe izinto azifani nyhani Zizi kwaye nam ndivuleke amehlo njengontlalontle, kunjalonje ndiyifince nzima iediting yale ncwadi ngoba bendimana ndisima ndibe nomsindo nokuchukumiseka kwezinye iindawo. Mandicaphule ibali lokuqala – kulusizi ukufumanisa ukuba amanina athile, hayi onke, ayabankula abayeni bawo abababona njengamabunga, emva kokubakhukhuza ubutyebi neemali zabo. Isiphelo sikaNgwadluma sokugajuzwa ngumnk’ akhe, de awe qikili phantsi abhubhe abantu bejongile ngenxa yoxinizelelo lwengqondo sindichukumise kakhulu Zizi. Akwaba ke la mabali amnandi kangaka, nayimvulamehlo yokuba ‘ezi zimanga sizenzayo siluluntu masiziyeke’ angaselwa iso sithi ngokuba kaloku, ‘zigqitywa kuhlwile zibonwe liwuhlabile’. Tshotsh’ ubekho sekaMila noOnez.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Ndiza Kutshat’ Ubeyonce

R99,00
“Liphinde labuya iZiz’ elimnyama neenkomo zalo, gxebe iincwadi zalo, kaloku akufuywanga eGqeberha, gxebe eKariyerha. Hahaha! Ndiyakudlalisa Dlamini mbhem eeh, awudlaliswa na wena uyimali? Okwam kuncinci kukuthi nje nam ndizitshatele uBeyonce wam ngamava endiwafunde kumabalana athi, “UNOMAKHENYA” nelithi, “NGUMNTU WAPHI LO?” nawe khawuzikhangelele owakho uBeyonce kolu cwambu lwamabalana amade kodwa angengomdintsi wendinisa etsho ngomsina-ndozele ekwenza ulibale isiqalo nesiphelo sebali. Hamb’ uhambe Zizi ungabi sabhek’ emva mbhem.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Ndiza Kutshat’ Ubeyonce

R99,00
“Liphinde labuya iZiz’ elimnyama neenkomo zalo, gxebe iincwadi zalo, kaloku akufuywanga eGqeberha, gxebe eKariyerha. Hahaha! Ndiyakudlalisa Dlamini mbhem eeh, awudlaliswa na wena uyimali? Okwam kuncinci kukuthi nje nam ndizitshatele uBeyonce wam ngamava endiwafunde kumabalana athi, “UNOMAKHENYA” nelithi, “NGUMNTU WAPHI LO?” nawe khawuzikhangelele owakho uBeyonce kolu cwambu lwamabalana amade kodwa angengomdintsi wendinisa etsho ngomsina-ndozele ekwenza ulibale isiqalo nesiphelo sebali. Hamb’ uhambe Zizi ungabi sabhek’ emva mbhem.” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Nganeno Komlambo Iqhagqiwa

R99,00
Uhlobo loncwadi olunqabe kakhulu apho usatshana oluselula lunikwa khona iqonga lokuphalaza imbilini yalo ngale ndlela luziva ngayo. Ingumxube wesiXhosa nesiNgesi nemizobo injalo, ityebe iteketeke; zisikeleni izihlunu eziya kunihluthisa kulo mbengo babhem, mna sendihluthi mpuu. (Ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi)
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Nganeno Komlambo Iqhagqiwa

R99,00
Uhlobo loncwadi olunqabe kakhulu apho usatshana oluselula lunikwa khona iqonga lokuphalaza imbilini yalo ngale ndlela luziva ngayo. Ingumxube wesiXhosa nesiNgesi nemizobo injalo, ityebe iteketeke; zisikeleni izihlunu eziya kunihluthisa kulo mbengo babhem, mna sendihluthi mpuu. (Ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi)
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop