YOUR SOUTHERN AFRICAN EBOOKSTORE
Faith Mtyida-Ngandi
Faith Mtyida-Ngandi

IUgama lam ndinguFaith Buyiswa Mtyida-Ngandi. Ndizalelwe kwidolophu yaseMthatha. Ndisuka kwilali yaseSigubudwini ephantsi kwidolophu uMthatha. Amabanga am emfundo ephantsi ndiwenzele eSigubudwini J.S.S., ndafunda naseLittle Flower J.S.S., ndagqibezela e-Ixopho High School. Ndiqhubekile ndayokutsho eVarsity College ndayokwenza izifundo zam zePublic Relations. Emveni koko ndixelenge kwiinkampani ezininzi eRhawutini ndafumana ulwazi oluninzi apho, ukubalula nje ezimbalwa ndixelenge eUniversal Music (South Africa) nase TS Records ndaze ndabuyela eMpuma Koloni ndafika ndaxelenga iminyaka eyi-14 kumzi wosasazo Umhlobo Wenene FM. Ndingumthandi wolwimi lwesiXhosa, ndingumthandi wezemidlalo yeqonga, kwaye lelona phupha lam elo ukuba ndibe nomdlalo weqonga oya kuze uphume kwesi sandlana sam sisakhasayo kubhalongqangi. Ndithe ngokumane ndibhala ndaqonda ukuba mandikhe ndibhale le mibongo ukuze ndidlale eyam indima ekulondolozeni ulwimi lwethu lwesiXhosa. Ndiyathemba ukuba noko kukhona eniya kukuzuza kule mibongo. Kwiititshala neetitshalakazi zam zonke ukuqala eSigubudwini J.S.S. uMisi Gajana, Misi Zembe, Misi Silinga, Misi Mtyida, eLittle Flower uMisi Mthetho, Misi Ngcai, Misi Ziphethe, Misi Mlandu, Misi Khawuleza, noMisi Cassels iNqununu yam usisi Daniels, kwakunye nabaseXopo xa ninonke nindakhile ndangumntu bazali bam. Enkosi!

Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Ibhekile

Published on Sep 2023
R89,00
“Imibongo ebonakalayo nevakalayo ukuba isekelezelwe kwiingontsi namageduka agudleke kuwo umbhali kula mahlandinyuke obu bomi bumajingiqhiwu. Esinjalo ke isibindi sokubalisa ndingasilinganisa nesikaxam, gxebe nesendlovu. Tyhini babhem kuthen’ ingathi ndiyalwimiza nje ngoku? Ndandikhe ndasibona phi isibindi esinjalo? Tli! Tli! Tli! amaMpondo ngolwimi! Ngazwinye ndingathi ayityebanga iteketeke, ewe ude wayophula usis’ Feyi, mxhaseni ngowenu. Walala! Wasala!” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosawaseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Ibhekile

R89,00
“Imibongo ebonakalayo nevakalayo ukuba isekelezelwe kwiingontsi namageduka agudleke kuwo umbhali kula mahlandinyuke obu bomi bumajingiqhiwu. Esinjalo ke isibindi sokubalisa ndingasilinganisa nesikaxam, gxebe nesendlovu. Tyhini babhem kuthen’ ingathi ndiyalwimiza nje ngoku? Ndandikhe ndasibona phi isibindi esinjalo? Tli! Tli! Tli! amaMpondo ngolwimi! Ngazwinye ndingathi ayityebanga iteketeke, ewe ude wayophula usis’ Feyi, mxhaseni ngowenu. Walala! Wasala!” (ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosawaseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Umthubi

Published on Sep 2023
R89,00
“Uphinde wabuya usis’ Fei nemibongo yakhe enjongo yayo ikukuvuselela izazela zokuba sizingce kwaye sizigase ngobuzwe bethu nobuAfrika. Mxhaseni ke babhem nakweli tyeli ungowenu.” (Ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Umthubi

R89,00
“Uphinde wabuya usis’ Fei nemibongo yakhe enjongo yayo ikukuvuselela izazela zokuba sizingce kwaye sizigase ngobuzwe bethu nobuAfrika. Mxhaseni ke babhem nakweli tyeli ungowenu.” (Ilizwi likaMzoli Mavimbela, umhleli nombhali weencwadi zesiXhosa waseSajonisi).
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop